Speakers
Yaroslav Khaliullin
Technology
Yerdos Mendybayev
Technology
Bauyrzhan Rustemov
Technology
Samat Iskaziyev
Technology